مركزآموزشهاي غير حضوري:

اطلاعيه كميسيون مشروطي

شناسه خبر : 79354

1398/04/23

تعداد بازدید : 1805

اطلاعیه:
طلاب سطح3 که تعداد مشروطی آنها به 3 نیمسال و طلاب سطح2 که تعداد مشروطی آنها به 4 نیمسال رسیده باشد،
اجازه ادامه تحصیل ندارد و پرونده آنها راکد شده لذا لازم است در صورتیکه عذر آنها موجه بوده نسبت به ارسال دلایل ومستندات مشروطی خود حداکثر تا تاریخ98/4/25  از طریق پرتال کوثرنت> گروهها> گروههای عضو> گروه خدمات آموزشی> دسته بندی سوالات مربوط به اتمام سنوات یا مشروطی، با لحاظ شرایط ذیل، اقدام نموده تا نسبت به بررسی و طرح در کمیسیون آموزشی جهت موافقت یا عدم موافقت با  ادامه تحصیل آنها اظهار نظر شود. درغیر اینصورت پرونده آنهاراکد شده و اجازه ادامه تحصیل را ندارند.

شرایط لازم جهت طرح در کمیسیون:

1.معدل کل طلبه کمتر از 13 نباشد.
2.غیر از مشکل مشروطی ، منع آموزشی دیگری (همچون اتمام سنوات مجاز) جهت تحصیل نداشته باشد.
3.قبلا از ارفاق کمیسیون مشروطی استفاده ننمود باشد.

نکات قابل توجه:

1.به درخواستهای پس از موعد مقرر و یا درخواستهایی که از طرق مختلف ، غیر از طریق ذکر شده در متن اطلاعیه و یا درخواستهای بدون  مستند  به هیچ وجه ترتیب اثر داده نخواهد شد .
2.منظور از ارسال مستند، دلایل و مدارکی است که در طول ترم مانع از تحصیل مطلوب و باعث مشروطی شما در آن ترم شده است. از قبیل بیماری خود یا بستگان درجه یک که نیاز به مراقبت داشته اند یا مشکلات حاد خانوادگی و...

3.نتایج موافقت یا عدم موافقت با درخوست طلبه حداکثر تا تاریخ98/6/15 از طریق پیام خصوصی به طلبه در کوثرنت پاسخ داده می شود.
موفق و موید باشید.