مركز آموزش هاي غير حضوري:

برنامه درسی نیمسال تابستان سال تحصیلی 98-97

شناسه خبر : 79120

1398/04/17

تعداد بازدید : 5122

ضمن آرزوی موفقیت به اطلاع طلاب گرامی می رساند؛ جهت اطلاع از دروس نیمسال تابستان و امتحانات مجدد به جداول پیوست مراجعه نموده و با توجه به زمانبندی انتخاب واحد (تقویم تحصیلی) و جداول زمانبندی امتحانات اقدام به اخذ واحد نمایند.
نکات ذیل یادآوری می گردد:
1- کلیه ی دروس ارائه شده ، امتحان مجدد بوده و طلابی که نیمسال اول و دوم نمره 10 تا کمتر از 12 کسب نموده اند؛ همچنین در امتحان درس حضور نداشته و غیبت موجه برای ایشان ثبت شده است؛ بدون محدودیت در تعداد واحد می توانند کلیه دروس مجدد خود را ، در نیمسال تابستان ، اخذ نمایند.
2- علاوه بر بند یک ؛ طلاب مقطع سطح سه می توانند از بین دروس سبز رنگ فقط 4 واحد درسی (دو درس) به عنوان ترم تابستان اخذ نمایند.
3- علاوه بر بند یک، طلاب مقطع سطح دو می توانند از بین دروس سبز رنگ تنها 6 واحد درسی (سه درس) به عنوان ترم تابستان اخذ نمایند.
4- شروع نیمسال تابستان (بارگزاری اسکورم دروس) 1 مرداد ماه 98 ، پس از اتمام انتخاب واحد تعیین شده است.
5- شرکت در اسکورم دروس ترم تابستان (بند 2 و 3) الزامی است.
6- طلابی که در نیمسال اول و دوم موفق به دریافت مجوز نشده اند و غیبت موجه برای این دسته از طلاب ثبت شده است؛ لازم است پس از انتخاب واحد در اسکورم دروس شرکت نموده و مجوز امتحان دریافت نمایند.
7- نمرات تحقیق ، تکلیف ایستگاهی و شفاهی از نیمسال قبل تکرار می شود و به هیچ عنوان در نیمسال تابستان تکلیف، تحقیق و امتحان شفاهی برگزار نمی شود.
8- امکان ادامه اسکورم برای آن دسته از طلاب که موفق به اخذ مجوز نشده اند وجود ندارد و لازم است پس از انتخاب واحد مجددا از ابتدای جلسه اول به اسکورم ها پاسخ داده شود.
9- آن دسته از طلاب که موفق به اخذ مجوز امتحان شده و نمره فعالیت کلاسی نیز کسب نموده اند؛ مجوز امتحان ایشان برای امتحان مجدد محفوظ بوده و نمره فعالیت کلاسی نیز تکرار خواهد شد.
10-آن دسته از طلاب که موفق به دریافت مجوز شده اند نمی توانند صرفا جهت کسب نمره فعالیت کلاسی در اسکورم شرکت نمایند.
11- امتحانات متمرکز (مشترک بین طلاب حضوری و غیرحضوری) با رنگ آبی مشخص شده است.
12- نمرات میانی نیمسال اول و دوم در ترم تابستان تکرار نمی شود و در ارزشیابی این قسمت غیبت موجه ثبت خواهد شد.
13- با توجه به محدودیت زمانی در نیمسال تابستان به هیچ عنوان تاریخ امتحانات تغییر نخواهد داشت.