مركز آموزشهاي غير حضوري:

اطلاعيه تمديد سنوات

شناسه خبر : 78850

1398/04/11

تعداد بازدید : 1784

ضمن آرزوی توفیق و سربلندی ؛ به اطلاع طلاب گرامی که متقاضی تمدید سنوات می باشند، می رساند؛ تقاضای خود را  به همراه مستندات لازم، از مورخ 98/4/12 تا  مورخ 98/4/25 از طریق پرتال کوثرنت< گروههای عضو< گروه خدمات آموزشی مرکز غیرحضوری< دسته بندی درخواست های کمیسیون ارسال نمایند تا در صورت دارا بودن شرایط ذیل در کارگروه آموزشی مطرح شده و نسبت به اجازه ادامه تحصیل طلبه تصمیم گیری شود.

شرایط لازم مقطع سطح سه
-طلاب ورودی  91 که سنوات تحصیلی مجاز آنها(13 ترم) به پایان رسیده ،با ارسال مستندات لازم جهت ثبت درخواست خود اقدام نمایند.
تذکر1: با درخواست تمدید سنوات ورودی های 90 به قبل بدلیل ارفاق های مکرر ، موافقت نخواهد شد و لازم است این دسته از طلاب جهت اتمام تحصیل خود در آزمون بازپذیری شرکت نمایند.
تذکر2 : ورودی های 92 به بعد نیز که در سنوات مجاز تحصیل هستند ، نیاز به ثبت درخواست ندارند.

شرایط لازم مقطع سطح دو
-طلابی که سنوات تحصیلی مجاز آنها ( 14ترم) به پایان رسیده است ؛ درخواست تمدید سنوات خود را همراه با مستندات جهت بررسی ارسال نمایند.
-تشکیل کمیسیون برای هر طلبه یک مرتبه( وحداکثر موافقت برای دو ترم)  انجام می شود؛ بنابراین فقط به درخواست هایی که بار اول جهت تمدید سنوات ارسال شده است؛ رسیدگی خواهد شد.

لازم بذکر است
-به درخواستهای پس از موعد مقرر یا درخواستهای واصله از طرق دیگر غیر از طریق ذکر شده و همچنین درخواستهای بدون مستند ، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
-نتیجه موافقت یا عدم موافقت با درخواست طلبه حداکثر تا تاریخ 98/6/15  در پاسخ به همان پیام طلبه اعلام خواهد شد.
-پرونده تحصیلی  طلابی که شرایط لازم جهت طرح در کمیسیون را ندارند( یعنی معدل کل وی کمتر از 13 باشد و یا اتمام سنوات وی هزمان با مشروطی بیش از حد مجاز باشد.) و همچنین کسانی که کمیسیون با درخواست آنها موافقت ننموده ، راکد شده و از ادامه تحصیل محروم خواهند شد.