مركز آموزش هاي غير حضوري:

موتور جستجوي پرسش و پاسخ ديني «امين»

شناسه خبر : 56716

1396/12/05

تعداد بازدید : 1445

قابل توجه طلاب محترم؛

موتور جستجوي پرسش و پاسخ ديني (امين) ، به آدرس اينترنتي http://aminsearch.com جهت استفاده طلاب فراهم گرديده است.

امكانات موتور جستجوي پرسش و پاسخ ديني (امين):
- ارائه اطلاعـات صحيـح بر پايه اتصـال به دفاتر مراجع و از مراكـز معتبر
-جامعيت در رسـاله ها و تعـداد و تنـوع پرسـش و پاسخ هـا
- تشخيص هوشمند اصطلاحـات و توضيـح مفاهيـم تخصصي دينـي و فقهـي در متن
- داراي 39966 مسئـله شـرعي ، 40482  استفتاء از مراجع معظم ،  54466 پرسش و پاسـخ