مركز آموزش هاي غير حضوري:

زمان تمدید انتخاب واحد

شناسه خبر : 55882

1396/11/19

تعداد بازدید : 1600

 

مهلت انتخاب واحد به ترتیب ذیل تمدید گردیده است:

سطح دو ورودی 89 به قبل دوره عمومی ویژه (5 ساله) :20 الی 23 بهمن ماه 1396
سطح دو ورودی 87 به قبل دوره عمومی (7 ساله) : 20 الی 23 بهمن ماه 1396
سطح دو ورودی 90 تا 94 دوره عمومی ویژه (5 ساله) : 25 و 26 بهمن ماه 1396
سطح دو ورودی 88 تا 94 دوره عمومی (7 ساله) : 25 و 26 بهمن ماه 1396
مقطع سطح سه : 28 و 29 بهمن ماه 1396

تذكر: مراقبت فرمایید تأخیر در انتخاب واحد موجب تأخیر در فعالیت های تحقیقی آن خواهد شد.

عضویت در خبرنامه