مرکز آموزش های غیر حضوری

تسهیل در فرآیند فارغ التحصیلی طلاب راکد سطح دو

شناسه خبر : 133915

1402/02/13

تعداد بازدید : 46

به  اطلاع طلاب محترم سطح دو که پرونده تحصیلی آنان به علل غیرانضباطی، تا تاریخ 1401/10/30 و قبل از آن راکد شده است  و پیش از رکود، تمام واحدهای آموزشی را گذرانده ­اند و لکن تحقیق پایانی یا مقالات پایانی یا یکی از دو مقاله آنان انجام نشده است می رساند:

به منظور تسهیل در فارغ التحصیلی این دسته از طلاب  انجام یکی از فعالیت های ذیل به جای تدوین مقالات پایانی یک و دو پیشنهاد میگردد:

1 .ارائه یک مقاله به جای دو مقاله پایانی؛

1-1  .چنانچه طلبه یک مقاله با استانداردها و شاخصهای مقالات پایانی تألیف کرده باشد. پس از کسب امتیاز ارزیابی، از ارئه مقاله دوم معاف است.

2-1. .نمره مقاله 1 در سامانه آموزش در مقاله 2 نیز تکرار می شود.

2. چاپ مقاله؛

1-2. چنانچه طلبه ای مقالهای علمی-پژوهشی، علمی-ترویجی، دانشنامه ای، دایره المعارفی، همایش ها، کنفرانس ها و و کنگره های استانی، ملی و بین المللی چاپ کرده باشد، از ارائه هر دو مقاله پایانی معاف میگردد؛2-2

2-2. ارائه گواهی معتبر چاپ یا پذیرش قطعی مقاله به همراه فایل مقاله و سایر مستندات به معاون پژوهش مدرسه و تأیید آن توسط ایشان الزامی است؛

3-2. نمره مقاله پایانی طلبه ای که معاف از ارائه مقاله شده است، در کاربرگ ارزیابی با ذکر عنوان مقاله و توضیح دلیال معافیت او، در کاربرگ درج میگردد؛

 4-2 . چکیده های پذیرفته شده در همایش ها، کنفرانس ها و کنگره های استانی، ملی و بین المللی شامل این ماده قانونی نمی شوند؛

5-2.موضوع مقاله پذیرش یا چاپ شده، باید مرتبط با حوزه علوم انسانی و اسالمی باشد.

3. ارائه فعالیت پژوهشی؛

3-1.ارائه کرسی آزاداندیشی؛

1-1-3. چنانچه طلبه ارائه دهنده کرسی آزاداندیشی باشد، مشروط به اینکه این ارائه از زماان ابلاغ آیین نامه کرسی های آزاداندیشی و مطابق استانداردهای مذکور در آیین نامه باشد، با تأیید معاون پژوهش مدرسه، از ارائه دو مقاله پایانی معاف خواهد بود؛

2-1-3.متن مکتوب محتوای ارائه شده در کرسی آزاداندیشی و گزارشات مربوطه به جای مقاله پایاانی در سامانه مقالات ثبت شود؛

3-1-3. نمره مقاله پایانی طلبه ای که معاف از ارائه مقاله شده است، در کاربرگ ارزیابی با ذکر عنوان کرسی آزاداندیشی و توضیح دلیل معافیت او، درج میگردد.

2-3. شرکت در جشنواره علامه حلی و بانوی کرامت و رسیدن به مرحله ارزیابی تفصیلی؛

1-2-3. طلابی که در جشنواره علامه حلی و بانوی کرامت مشارکت کرده اندا و اثرشان امتیااز مرحله ارزیاابی اجمالی را کسب کرده و به مرحله ارزیابی تفصیلی رسیده است با ارائه گواهی معتبر از نوشتن دو مقاله پایانی معاف می باشند؛

2-2-3. موضوع مقاله باید مرتبط با حوزه علوم انسانی و اسلامی باشد

3-2-3. مستندات مربوطه جهت تایید و ارزیابی و اعطای نمره به معاون پژوهش مدرسه ارائه گردد.

4 .گزارش اجمالی از یک کتاب؛

 1-4. موضوع کتاب باید مرتبط با حوزه علوم انسانی و اسلامی باشد؛

2-4. تعداد صفحات کتاب منتخب کمتر از 100 صفحه نباشد؛

3-4. کتاب از نظر علمی مورد تأیید معاون پژوهش مدرسه باشد؛

4-4. مستندات مربوطه جهت تایید و ارزیابی و اعطای نمره به معاون پژوهش مدرسه ارائه گردد؛

5-4. اصول ذیل در گزارش اجمالی رعایت شده باشد:

1-5-4. عداد صفحات گزارش ارائه شده حداقل 15 صفحه باشد؛

2-5-4. معرفی شناسنامه ای اثر( نام اثر، نام مولف، مشخصات نشر)؛

3-5-4. معرفی اجمالی صاحب اثر و معرفی دیگر آثار؛

4-5-4. معرفی فصول؛

5-5-4 .بیان چکیده هر فصل به صورت مجزا؛

6-5-4. نقاط قوت و ضعف کتاب.

5 .ارائه گزارش یا خلاصه از سه تا پنج مقاله با یک موضوع؛

1-5. موضوع مقالات باید مرتبط با حوزه علوم انسانی و اسلامی باشد؛

2-5. سطح علمی مقالات منتخب حداقل علمی-ترویجی باشد؛

3-5. مقاله از نظر علمی مورد تایید معاون پژوهش مدرسه باشد؛

4-5. مستندات مربوطه جهت تایید و ارزیابی و اعطای نمره به معاون پژوهش مدرسه ارائه گردد؛

5-5. اصول ذیل در گزارش رعایت شده باشد:

 1-5-5. تعداد صفحات گزارش ارائه شده حداقل 15 صفحه باشد؛

2-5-5. خلاصه مقاله باید به گونه ای تنظیم گردد که بیانگر کل مقلات باشد؛

3-5-5. مقدمه، تبیین  اجمالی نقشه راه محقق برای انجام تحقیق و دستیابی به نتیجه ای است که پژوهش گر میخواهد در تحقیق به آن بپردازد. لازم است در این بخش ابعاد وجوانب موضوعی که زمینه ساز تحقیق شده است، به اختصار بیان گردد؛

4-5-5. خلاصه مقالات روان و رسا باشد؛

5-5-5. علائم نگارشی و ویرایشی در متن خلاصه شده رعایت شود؛

 6-5-5. در قسمت نتیجه گیری، یافته های مهم، برجسته و نتایج کلی جمع بندی شوند.

 6. تألیف یا ترجمه کتاب؛

1-6. طلبه ای که در دروان تحصیل، کتابی تالیف یا ترجمه کرده باشد، از ارائه هر دو مقاله پایانی معاف میگردد؛

2-6. موضوع کتاب در حوزه علوم انسانی و اسلامی باشد؛

3-6. کتاب دارای شابک باشد؛

4-6. مستندات مربوطه جهت تایید و ارزیابی و اعطای نمره به معاون پژوهش مدرسه ارائه گردد.

طلاب واجد شرایط و متقاضی، ، حداکثر تا تاریخ 30 مرداد 1402، فرصت دارند اثر و فعالیت انتخابی خود را جهت تایید، ارزیابی و اعطای نمره به معاونت پژوهش مرکز اموزش های غیر حضوری تحویل دهند.

 سرکار خانم ایزدشناس با شماره 31285285-025 در روزهای زوج از ساعت 11-12 پاسخگوی سوالات شما می باشند.