مرکز آموزشهای غیر حضوری

برنامه ریزی و ارزشیابی : الف (75) تغییر محدوده امتحان روش تدریس قرآن (1022234) و روش تدریس قرائت قرآن کریم (1221201)

شناسه خبر : 121817

1401/01/30

تعداد بازدید : 208

بسمه تعالی


طلاب گرامی؛ مقطع سطح دو ؛ متن امتحان روش تدریس قرآن  : کتاب رسم و ضبط و راهنمای تدریس روانخوانی و روخوانی قرآن (علی حبیبی)

محدوده امتحان روش تدریس قرآن 1022234 : از ابتدای کتاب تا ابتدای بخش دوم (مهارتهای آموزش قران کریم)

محدوده امتحان روش تدریس قرائت قران کریم 1221201 : از ابتدای بخش دوم (مهارتهای قرآن کریم) تا پایان کتاب

موفق و موید باشید