مرکز آموزشهای غیرحضوری

برنامه ریزی درسی- سرفصل وارزشیابی دروس مجددوتابستان سطح دو ، سطح سه رشته تفسیر وعلوم قران(اصلاحیه)

شناسه خبر : 109420

1400/04/22

تعداد بازدید : 1195

طلاب گرامی:جهت اطلاع از اصلاحیه جدول وسرفصل وارزشیابی دروس مجددونیمسال تابستان 1400به فایل ذیل مراجعه فرمایید.

دروس مجدد - سطح سه - رشته تفسیر- نیمسال دوم

دروس - سطح سه رشته تفسیر- نیمسال تابستان

دروس مجدد - سطح دو- نیمسال اول

دروس مجدد - سطح دو -  نیمسال دوم