مرکز آموزشهای غیرحضوری

امتحانات - عدم امکان تغییر زمان امتحانات

شناسه خبر : 107623

1400/03/09

تعداد بازدید : 755

بسمه تعالی

با توجه به پرسش های مکرر طلاب، اطلاع می رساند:

نظر به حجم زیاد کار در مرکز آموزشهای غیرحضوری،و فاصله کم بین نیمسال دوم  و تابستان ،امکان تغییر زمان امتحانات وجود ندارد لکن طلابی که به جهت فعالیتهای انتخاباتی ، قادر به شرکت

در امتحانات نیستند ولی مجوز اسکورم را کسب نموده اند ،می توانند با ثبت درخواست غیبت موجه امتحانی از طریق کوثرنت> سامانه ها> سامانه آموزش> درخواستها> درخواست غیبت امتحانی

در امتحانات مجدد آن درس که در تابستان برگزار می شود شرکت نمایند.

موفق و موید باشید.