مرکز آموزش های غیر حضوری

خدمات آموزشی- زمان شروع حذف و اضافه نیمسال دوم 400-99

شناسه خبر : 104879

1399/12/18

تعداد بازدید : 1136

بسمه تعالی

قابل توجه طلاب گرامی:

طلاب محترم مقاطع تحصیلی سطح دو و سه، طبق زمان بندی مندرج درتقویم تحصیلی نیمسال دوم جهت حذف و اضافه نیم سال دوم 99 به کوثرنت > سامانه ها >سامانه آموزش> انتخاب واحد مراجعه نمایند.
 
ذکر نکات قابل توجه:
1) رعایت حداقل و حداکثر واحد انتخابی در حذف و اضافه الزامی است:

ـ طلاب سطح دو مجاز به انتخاب حداقل 12 و حداکثر 20 واحد می باشند و در صورتی مشروطی در نیم سال اول 99 مجاز به انتخاب حداکثر 14 واحد خواهند بود.

ـ طلاب سطح سه مجاز به انتخاب حداقل 10 و حداکثر 14 واحد می باشند و در صورت مشروطی در نیم سال اول 99 مجاز به انتخاب حداکثر 10 واحد تحصیلی خواهند بود.

ـ در صورت عدم رعایت حداقل و حداکثر واحد ،مطابق بررسی کارشناسان این مرکز نسبت به حذف یا تغییر انتخاب واحد شما اقدام خواهد شد و طلبه حق اعتراض در این زمینه را ندارد.

2) طلابی که در زمان انتخاب واحد موفق به اخذ واحد نشده اند می توانند در این بازه زمانی نسبت به انتخاب واحد اقدام نمایند. درغیر اینصورت پرونده تحصیلی آنها راکد خواهد شد.

3) طلابی که تاکنون موفق به انتخاب حوزه امتحانی نشده اند لازم است بعد از انجام حذف و اضافه جهت انتخاب حوزه امتحانی به کوثرنت > سامانه ها >سامانه آموزش > امتحانات > انتخاب حوزه امتحانی مراجعه نمایند.

موفق و موید باشید.