مرکز آموزش های غیر حضوری

خدمات آموزشی - شروع زمان ثبت درخواست کمیسیونها(تمدیدسنوات/رفع مشروطی) نیمسال دو 400-99

شناسه خبر : 102983

1399/11/16

تعداد بازدید : 1232

بسمه تعالی
شروع زمان ثبت درخواست کمیسیونها(تمدیدسنوات/رفع مشروطی) نیمسال دوم 400-99

به اطلاع طلاب گرامی می رساند:

زمان ثبت درخواست کمیسیون اتمام سنوات  از تاریخ 99/11/17 الی 99/11/30  و زمان درخواست کمیسیون مشروطی بیش از حد مجاز، از تاریخ 99/11/22  الی 99/11/30  می باشد.

لذا کسانی که  علیرغم باقی بودن واحد درسی  ،سنوات مجاز تحصیلشان به اتمام رسیده یا تعداد مشروطی بیش از حدمجاز دارند  لازم است جهت تعیین تکلیف وضعیت ادامه تحصیلی خود  نسبت،  به ثبت درخواست در تاریخ ذکر شده و از طریق پرتال کوثرنت > سامانه ها > سامانه آموزش > درخواستها > درخواست کمیسیون اتمام سنوات/ کمیسیون رفع مشروطی اقدام نمایند.


ـ نکات قابل توجه:

1. طلاب محترم فقط در زمان مقرر نسبت به ثبت درخواست اقدام نمایند و در صورت عدم رعایت زمان لازم، این مرکز تعهدی جهت رفع مشکل طلبه برای نیمسال جاری نخواهد داشت .(حتما دقت شود.)

2. ذکردلائل و  ارائه مستندات لازم جهت طرح در کمیسیون الزامی می باشد. درخواستهای بدون مستند برگردانده خواهد شد که این امر موجب تاخیر در کار طلبه شده و مسئولیت آن نیز متوجه خود طلبه خواهد بود.

3. نتایج موافقت یا عدم موافقت با درخواست کمیسیون، در قسمت پیگیری درخواست طلبه قبل از زمان حذف واضافه نیمسال دوم قابل مشاهده خواهد بود.

ـ شرایط ثبت درخواست کمیسیون رفع مشروطی:

1. طلبه سطح سه ، پس ازسه نیمسال  مشروط (معدل کمتراز14)شده باشد و طلبه سطح دو، پس از چهار نیمسال مشروط شده باشد.

تذکر: الف: طلبه ای که مشروطی وی کمتر از این مقدار باشد نیاز به ثبت این درخواست ندارد.

ب: کسانی که مشروطی آنها از این مقدار بیشتر شده باشد ،کمیسیون با درخواست آنها موافقت ننموده و محروم از تحصیل  می باشند.

2.تاکنون از ارفاق کمیسیون رفع مشروطی استفاده ننموده باشد.کسانیکه یکبار قبلا از این ارفاق استفاده نموده اند اجازه ثبت درخواست در سامانه را نخواهند داشت .

3.معدل کل طلبه کمتر از 13  نباشد .

4. مشروطی وی همزمان با اتمام سنوات واقع نشده باشد .

ـ شرایط ثبت درخواست کمیسیون تمدید سنوات:

1. طلبه سطح سه 13 نیمسال مجاز تحصیل و طلبه سطح دو 14 نیمسال مجاز تحصیل را طی نموده ولی موفق به اتمام واحد های درسی خود نشده است.

2. واحد باقیمانده وی بیش از 40 واحد نباشد.

3. معدل کل طلبه کمتر از 13 نباشد.

4. اتمام سنوات طلبه همزمان با اتمام حد مجاز مشروطی واقع نشده باشد.

طلابی که واجد شرایط  فوق نباشند محروم از تحصیل خواهند شد و ادامه تحصیل آنها منوط به شرکت در آزمون بازپذیری خواهد بود. لذا از هرگونه تماس یا پیام در این خصوص خودداری فرمایید.در ضمن جهت اطلاع از زمان، نحوه وشرایط آزمون باز پذیری به سامانه پذیرش مرکز مدیریت خواهران مراجعه نمایند.

 

                                                                                               موفق وموید باشید.